w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Gmina Lipie zmienia oblicze czyli ekoinwestycje poprawiające efektywnoć energetyczną w budynkach użyteczności publicznej
large small default
PDF Drukuj Email

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów termo2016 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Spotkanie na zakończenie realizacji projektu

DSC00342

W dniu 27 sierpnia 2016 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu odbyło się spotkanie na zakończenie projektu pn. „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” złożonego w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

Prezentacja na zakończenie realizacji

 

{gallery}termo2016{/gallery}

W dniu 25.01.2016 r. w Zespole Szkół Publicznych w Lipiu odbyła się konferencja w związku z realizacją inwestycji pn. „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej”. W wydarzeniu w połowie realizacji projektu w postaci konferencji z podmiotami zainteresowanymi uczestniczyło ponad 50 osób.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 17:00 powitaniem przybyłych gości przez Panią wójt. Następnie przedstawiona została prezentacja mająca na celu podsumowanie dotychczas wykonanych prac. Po prezentacji uczestnicy konferencji zaproszeni zostali na uroczysty poczęstunek oraz wizję lokalną wybranych obiektów objętych Inwestycją. Planowana data zakończenia realizacji inwestycji to czerwiec 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji, zamieszczonej poniżej.

 

wersja angielska

On the 25th of January 2016 a conference was held in Public Schools in Lipie connected with the implementation of the investment project entitled "Lipie Commune is changing - ecoinvestment improving the energy efficiency of the public buildings". Above fifty people participated in the event, which was held in the form of a conference with stakeholders and took place during the middle phase of the implementation of the project.

The conference began at 17:00 with welcoming of the guests. Then presentations were given which summarized the work done . After the presentation, the conference participants were invited to the gala and the site visit of the buildings included in the investment. The planned date of completion of the project is June 2016.

We invite you to read the content of the invitation and the presentations below.

Lipie prezentacja w połowie realizacji projektu

logo

Dnia 21 maja 2015r. władze Gminy Lipie podpisała umowę w sprawie dofinansowania projektu pn „Projekt pn. Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznejzłożony w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Ostatecznie dofinansowanie zostało przyznane w 80,00% wydatków kwalifikowanych.

 

Całkowity koszt projektu: 7 187 809,00PLN

Kwota dofinansowania: 5 750 247,00 PLN

Celem ogólnym i zarazem rezultatem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach objętych przedmiotową inwestycją, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Do pozostałych celów, które zrealizowane zostaną poprzez wdrożenie projektu wlicza się: poprawę standardu obiektów oraz walorów estetycznych, podniesienie komfortu przebywania w budynkach użyteczności publicznej, ograniczenie wydatków eksploatacyjnych oraz remontowych ponoszonych tytułem bieżącego utrzymania budynku w głównej mierze redukcja kosztów utrzymania poprawę stanu środowiska przyrodniczego gminy, w tym przede wszystkim jakości powietrza; wzrost świadomości społecznej, mieszkańców gminy; poprawę wizerunku i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Do działań w ramach projektu przy budynku UG Lipie wlicza się:

 • termomodernizacja:

- ocieplenie przegród budynku oddzielających część ogrzewaną od powietrza zewn., gruntu i przylegających pomieszczeń nieogrzewanych: ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, strop pod poddaszem,

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ; wymiana instalacji grzewczej
 • zastosowanie nowoczesnego, energooszczędnego i ekologicznego źródła ciepła, tj. kotła na biomasę
 • zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła;
 • prace niezbędne do osiągnięcia niższego poziomu zużycia energii elektrycznej potrzebnej do użytkow. budynku:

-wymiana źródeł światła na energooszczędne typu LED,

-wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszcz.

 

Do działań w ramach projektu przy budynku ZS-P w Lipiu wlicza się:

 • termomodernizacja:

- ocieplenie przegród budynku oddzielających część ogrzewaną od powietrza zewn., gruntu i przylegających pomieszczeń nieogrzewanych: ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, strop pod poddaszem,

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ; wymiana instalacji grzewczej
 • zastosowanie nowoczesnego, energooszczędnego i ekologicznego źródła ciepła, tj. kotła na biomasę
 • zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła;
 • prace niezbędne do osiągnięcia niższego poziomu zużycia energii elektrycznej potrzebnej do użytkow. budynku:

-wymiana źródeł światła na energooszczędne typu LED,

-wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszcz.

 

Do działań w ramach projektu przy budynku ZS-P w Parzymiechach wlicza się:

 • termomodernizacja:

- ocieplenie przegród budynku oddzielających część ogrzewaną od powietrza zewn., gruntu i przylegających pomieszczeń nieogrzewanych: ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachu,

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ; wymiana instalacji grzewczej
 • zastosowanie nowoczesnego, energooszczędnego i ekologicznego źródła ciepła, tj. kotła na biomasę
 • zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła;
 • prace niezbędne do osiągnięcia niższego poziomu zużycia energii elektrycznej potrzebnej do użytkow. budynku:

-wymiana źródeł światła na energooszczędne typu LED,

-wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszcz.

Szczegółowe informację na temat funduszy i Państw Darczyńców znajdą Państwo na stronie EAA Granta www.eaagrants.pl.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Lichtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym(Porozumienie EOG).  

W okresie 2009-2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.  

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

26 czerwca br. odbyła się konferencja otwierająca inwestycję, na której szczegółowo zaprezentowano zakres prac wraz z wizualizacją poszczególnych obiektów.

wersja angielska

On the 21st of May, 2015, the community authorities of Lipie signed an agreement to fund the project entitled "Project entitled  "Lipie Commune is changing - ecoinvestment improving the energy efficiency of the public buildings", composed under the Operational Programme PL04 ​​"Saving energy and promoting renewable energy sources" within the framework of the EEA Financial Mechanism. The final grant awarded covers 80% of the estimated costs.

Total project cost: 7 187 809,00PLN

Grant amount: 5 750 247,00 PLN

The overall objective and at the same time the result of the Project is to improve energy efficiency in buildings covered by the investment and to increase the production of energy from renewable sources. The other objectives which will be realized through the implementation of the project include: improvement of the standards and aesthetic value of facilities, increase in the comfort public buildings, decrease in operational and repair expenses incurred due to ongoing maintenance of the building, reduction in maintenance costs, improvement in the natural environment of the municipality, especially the air quality; increase in public awareness of residents of the municipality; improvement of the image of the municipality and increase in its attractiveness to investors.

The activities connected with the renovation of The Commune Office in Lipie as part of the project will include:

 • Improvement in thermal energy efficiency:

- warming of partitions which separate the heated interior from the outside air, ground and adjacent unheated spaces, including external walls, foundation walls, slab under loft,

 • ·replacement of window and door frame-woodwork; replacement of heating installation
 • ·using modern, energy-efficient and environmentally friendly sources of heating (biomass boiler)
 • ·using mechanical ventilation with heating recovery.
 • ·The necessary work to achieve a lower level of electricity consumption in the public building:

- Replacement of light sources with energy-saving LED,

- Replacement of light fixtures with energy-saving fixtures.

The activities connected with the renovation of The Public Schools in Lipie as part of the project will include:

 • Improvement in thermal energy efficiency:

- warming of partitions which separate the heated interior from the outside air, ground and adjacent unheated spaces, including external walls, foundation walls, slab under loft,

 • ·replacement of window and door frame-woodwork; replacement of heating installation
 • ·using modern, energy-efficient and environmentally friendly sources of heating (biomass boiler)
 • ·using mechanical ventilation with heating recovery.
 • ·The necessary work to achieve a lower level of electricity consumption in the public building:

- Replacement of light sources with energy-saving LED,

- Replacement of light fixtures with energy-saving fixtures.

 

The activities connected with the renovation of The Public Schools in Parzymiechy as part of the project will include:

 • Improvement in thermal energy efficiency:

- warming of partitions which separate the heated interior from the outside air, ground and adjacent unheated spaces, including external walls, foundation walls, roofs / flat roofs,

 • ·replacement of window and door frame-woodwork; replacement of heating installation
 • ·using modern, energy-efficient and environmentally friendly sources of heating (biomass boiler)
 • ·using mechanical ventilation with heating recovery.
 • ·The necessary work to achieve a lower level of electricity consumption in the public building:

- Replacement of light sources with energy-saving LED,

- Replacement of light fixtures with energy-saving fixtures.

Detailed information about funds and Donator Countries you can find on the website EAA Grant www.eaagrants.pl.

 

Through the EEA and Norwegian funds, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to the reduction of social and economic inequality and strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Europe. The three countries are working closely with the EU on the basis of the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement). In the period 2009-2014 the value of the funds of the EEA and Norwegian funds amounts to 1.79 billion euros. Norway provides around 97% of total funding. The funds are available to non-governmental organizations, research institutions and universities, the public sector and the private sector in the 12 newly acceded EU Member States and Greece, Portugal and Spain. Within this framework there is an extensive cooperation with entities from donor countries, and projects can be implemented until 2016. Key areas of support include environmental protection and climate changes, research and scholarships, civil society, health care and support for children, gender equality, justice and cultural heritage.

On 26th June 2015 there was a conference starting the investment where detailed information about the range of work and visualization of the buildings was presented.

zaproszenie na konferencję

Ulotka

Lipie prezentacja otwarcia

Galeria zdjęć :

{gallery}termomodernizacjazdjecia{/gallery}