w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Pomoc społeczna Dodatek węglowy
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ilona Kubicka   

Ruszył nabór wniosków na dodatek węglowy

Informujemy, że od 17 sierpnia br. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3 tys. zł.

Zgodnie z założeniami ustawy o dodatku węglowym świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W tym przypadku paliwo stałe oznacza węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy, wnioski o dodatek węglowy należy składać do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (wzór wniosku dostępny jest poniżej). W przypadku gminy Lipie rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu. Wnioski można składać:

  • w formie papierowej (osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu) w godzinach pracy Urzędu
  • w formie elektronicznej (za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - w tej sytuacji wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez profil zaufany).

Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Ponadto na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Należy podkreślić, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeńzgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym).

Przyznanie dodatku węglowego nie będzie wymagało wydania decyzji. Informację o przyznaniu dodatku będzie można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu. Można ją także otrzymać na wskazany we wniosku adres e-mail. Nieodebranie informacji nie będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty dodatku. Wydanie decyzji będzie natomiast niezbędne w przypadku odmowy przyznania dodatku węglowego, uchylenia lub rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Więcej informacji dotyczących dodatku węglowego można uzyskać na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692 lub dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu (tel. 34/318 80 32-35 wew.51, 52 i 54).

Wniosek