w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”
large small default
PDF Drukuj Email

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”

Jednostka prowadząca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody osiągane w rodzinie.

Aby uzyskać świadczenie należy złożyć wniosek oraz w szczególnych przypadkach dołączyć odpowiednie dokumenty:

 • odpis orzeczenia sądu lub odpis protokołu ugody sądowej, odpis ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzający zamieszkiwanie i sprawowanie opieki na dzieckiem przy jednym z rodziców lub opieki naprzemiennej;
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach;
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

Wnioski można składać

 1. Osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

WNIOSKI O ŚWIADZCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ SKŁADA SIĘ ODPOWIEDNIO W OŚRODKU POMOCY WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA, A NIE ZAMELDOWANIA.

 1. Przez internet:
 • za pomocą portalu Empatia (www.empatia.mrpips.gov.pl),
 • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl),
 • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl),
 • za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 Więcej informacji na temat zasad i kryteriów przyznawania świadczenia oraz przykładów interpretacji przepisów na stronie: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mrpips.gov.pl).

Wniosek 500+