w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Strefa przedsiębiorcy Rejestracja firm
large small default
PDF Drukuj Email

Nowy sposób rejestracji działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2011 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis ten prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Spis to system teleinformatyczny, umożliwiający zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach – osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.

Szczegółowe zadania CEIDG:
1. Ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
2. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,
3. Umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
4. Umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego go organu.

Od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011r. dane przedsiębiorców z dotychczasowej gminnej ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy Lipie zostaną przeniesione do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG . Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu Wójt przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Organem ewidencyjnym stanie się Minister Gospodarki.

Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG, organem ewidencyjnym jest Wójt Gminy Lipie. Do tego czasu zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Urzędu Gminy do Ewidencji Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB. Druki te dostępne będą w siedzibie urzędu gminy Lipie – pokój nr 15 lub na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy (a po przeniesieniu danych już działających przedsiębiorców do CEIDG – także ci, którzy będą chcieli dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia swojego wpisu) składają wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioski na drukach CEIDG-1 oraz załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-SC, CEIDG-RB przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby:
1. w formie elektronicznej
- wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG

2. w formie tradycyjnej – wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski (w Urzędzie Gminy Lipie / pokój nr 15).

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:
a. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
b. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
c. podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna), lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

Wniosek składany w formie papierowej winien zostać:
a) podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub
b) przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.

W przypadku wniosków w formie papierowej składanych w urzędzie gminy zadaniem urzędnika jest:

a) sprawdzenie tożsamości przedsiębiorcy,
b) wydanie przedsiębiorcy potwierdzenia przyjęcia wniosku,
c) przekształcenie wniosku papierowego na formę elektroniczną,
e) przesłanie wniosku do CEIDG najpóźniej dnia następnego.

Organ gminy nie dokonuje wpisów w CEIDG, ponieważ nie jest organem ewidencyjnym. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę elektroniczną, a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

Organ gminy nie wydaje zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. Organ gminy wydaje zaświadczenia w formie papierowej jedynie na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 roku. Zaświadczenia te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.