w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

LVII Sesja Rady Gminy Lipie

        Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  25  listopada  2022 roku /piątek/ o godz. 10:00  odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LV i LVI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki
  i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Analiza zużycia energii elektrycznej w gminie Lipie w latach 2019-2021 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik.
  Propozycje radnych i sołtysów dotyczące działań w zakresie oszczędności energii elektrycznej w gminie Lipie.
 11. Informacja na temat miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, którymi zajmuje się gmina Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Beata Sośniak.
 12. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik.
 13. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LV Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie, zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie oraz zgłoszonych na zebraniach i spotkaniach
  z mieszkańcami – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik.
 14. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 15. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 16. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 21 października 2022 r. do 25 listopada 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. ( LVII/.../2022 )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022.( LVII/.../2022 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.( LVII/.../2022 )
 20. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie.( LVII/.../2022 )
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.( LVII/.../2022 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipie.( LVII/.../2022 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/138/2020 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie.( LVII/.../2022 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80+” w gminie Lipie w roku 2022.( LVII/.../2022 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej.( LVII/.../2022 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawaniu oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.( LVII/.../2022 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. ( LVII/.../2022 )
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 30. Zakończenie obrad LVII Sesji Rady Gminy Lipie.

 

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski