w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

logo_rada_gminy

LIII Sesja Rady Gminy Lipie

        Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  30  września 2022 roku /piątek/ o godz. 10:00  odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Dobosz.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2006 S.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2022-2031.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu. (LII/.../2022)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/342/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lipie. (LII/.../2022)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Natolinie. (LII/.../2022)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w Lipiu ul. Stawowa 1. (LII/.../2022)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w Parzymiechach przy ul. Krzepickiej 18. (LII/.../2022)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, położonych w Parzymiechach przy ul. Krzepickiej 18. (LII/.../2022)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/190/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. (LII/.../2022)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/268/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym. (LII/.../2022)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr LII/339/2022 Rady Gminy Lipie z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lipie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (LII/.../2022)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Albertowie. (LII/.../2022)
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lipiu przy ul. Parkowej 12. (LII/.../2022)
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Dankowie, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania i powiększenie nieruchomości przyległych. (LII/.../2022)
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 32. Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski