w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ilona Kubicka   

Zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, na podstawie której wprowadzono zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku albo wpisane po tym dniu w przypadku źródeł zgłoszonych po raz pierwszy.

Jeden dodatek na jeden adres

Jedna ze zmian dotyczy wniosków składanych przez gospodarstwa domowe, które zamieszkują pod jednym adresem. Obecnie obowiązuje zasada jeden dodatek węglowy na jeden adres. Jeżeli dla jednego adresu wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, to dodatek ten zostanie przyznany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpoznania. Do postepowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym znowelizowaną ustawą.

Wydłużenie terminu wypłaty

Kolejną zmianą jest wydłużenie terminu wypłaty dodatku z 30 do 60 dni od momentu złożenia wniosku, przy czym dla wniosków złożonych po 30 października 2022 roku wypłata ma nastąpić do dnia 30 grudnia 2022 roku. Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022r.

Weryfikacja wniosków

Organ prowadzący postępowanie w sprawie dodatku węglowego jest zobowiązany do weryfikacji wniosku. Przy weryfikacji wniosku są brane pod uwagę:

  • informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • informacje uzyskane w związku z postepowaniem o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego;
  • dane zgromadzone w rejestrze PESEL lub rejestrze mieszkańców, o których mówi ustawa o ewidencji ludności.

W przypadku wystąpienia wątpliwości prowadzony będzie wywiad środowiskowy, mający na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu może skutkować odmową przyznania dodatku węglowego.

Zgodną z ustawą o świadczeniach rodzinnych, w której rodzina oznacza małżonków lub rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz posiadające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 r. życia. W przypadku stwierdzenia braku w składzie rodziny jednego z małżonków, wnioskodawca zostanie wezwany do przedłożenia wyroku rozwodowego, wyroku o separację lub innych stosownych dokumentów potrzebnych do wyjaśnienia sprawy.

Przypominamy, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Informujemy, że na dzień 20 września br. złożono 2.158 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Po otrzymaniu środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomione zostaną pierwsze wypłaty dodatków węglowych, przyznane dla wcześniej zweryfikowanych wniosków.