w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

XXV Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  19 listopada 2020 roku /czwartek/ o godz. 10:00  odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Zdalne wystąpienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie realizacji przez Wody Polskie zadań wynikających z protokołu, w tym dotyczących ochrony skarpy w Troninach.
 7. Opinia Rady Gminy Lipie w zakresie dofinansowania do remontu drogi krajowej przy DK 42 (Parzymiechy – Kleśniska).
 8. Wnioski, uwagi radnych dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 9. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXIII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 13. Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 14. Informacja na temat przygotowania gminy Lipie do sezonu zimowego 2020/2021 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 15. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 16. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 17. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 18 września 2020 r. do 19 listopada 2020 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (XXV/.../2020)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie.(XXV/.../2020)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.(XXV/.../2020)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80+” w gminie Lipie w roku 2020.(XXV/.../2020)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.(XXV/.../2020)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.(XXV/.../2020)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. (XXV/.../2020)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów położonych w  gminie Lipie w miejscowościach Albertów i Danków. (XXV/.../2020)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.(XXV/.../2020)
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/99/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lipie ze środków budżetu Gminy Lipie. (XXV/.../2020)
 29. Interpelacje i zapytania radnych.
 30. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 31. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                                                             Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                     Zbigniew Bystrzykowski