w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

logo_rada_gminy

XV Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  5 grudnia 2019 roku /czwartek/ o godz. 9:00  odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Działania gminy Lipie w zakresie ochrony środowiska w 2020 r. – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 8. Informacja na temat programów realizowanych przez gminę Lipie w 2020 r. dotyczących ochrony środowiska - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 9. Omówienie działań inwestycyjnych gminy Lipie w zakresie ochrony środowiska w 2020 r. - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 10. Informacja dotycząca organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 11. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 12. Informacja na temat budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimnowoda – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 13. Informacja na temat realizacji programu szczepień ochronnych „Przeciw grypie 65+” oraz przygotowania gminy Lipie do utworzenia Punktu Wsparcia Rodziny – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 14. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 15. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 16. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XIII Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 17. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 18. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 19. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 9 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. ( XV/.../2019 )
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/339/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminy Lipie. ( XV/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/340/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do ceny ścieków dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminy Lipie. ( XV/.../2019 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipie. ( XV/.../2019 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lipie ze środków budżetu Gminy Lipie. ( XV/.../2019 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/89/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. ,,Utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny” oraz utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny w gminie Lipie. ( XV/.../2019 )
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 28. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy Lipie

                                                                                               Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                     Zbigniew Bystrzykowski